חירום

תחום

שם

טלפון

תפקיד


חן גודר

050-6851529

יו"רעדי לב יהושוע

054-2436665

סגן


תשתיות ולוגיסטיקה

ערן לוי

053-2554055
ניר צמח

050-6902292חינוך

שולי אנוקוב

052-2526068רווחה

צפנת קפואה

052-5671751בריאות

שרון פורת

050-6264684ביטחון

רובי סטפנסקי

050-6902100

רב"שערן שלום

054-9700157דוברות

רמי קנדיל

050-6235457
מגי קנדיל

08-9445357

מזכירות